Revolution Online | 8:00a, 9:30a & 11:30a Online | 8:00a, 9:30a & 11:30a

Messages

Abide 2023

Hunger For Holiness

Week 1 • January 8, 2023 • Jason Gerdes
John 1:35-39, Proverbs 4:23, Matthew 5:6,8, Hebrews 12:14

All Messages in this Series

Hunger For Holiness

Week 1 • John 1:35-39, Proverbs 4:23, Matthew 5:6,8, Hebrews 12:14
Jan 8, 2023 • Jason Gerdes

Habits For Holiness

Week 2 • John 4:27-34
Jan 15, 2023 • Jason Gerdes

Wise Or Foolish

Week 3 • Matthew 7:24-29
Jan 22, 2023 • Jason Gerdes

Humility And Help For Holiness

Week 4 • Deuteronomy 8:1-3, 16-19, Isaiah 66:1-2
Jan 29, 2023 • David Stein

Abide Night 1

Week 5 • John 10:10, John 14:16, Galatians 5:22-23, James 4:8, John 15:1-2, 5-7, 9-15
Feb 3, 2023 • Brian Bloye

Abide Night 2

Week 5 • Luke 10:38-42, Exodus 13:17-18, Exodus 14:14, Matthew 11:28-29
Feb 4, 2023 • Chris Renfro

Other Messages You May Like

Ephesians 1920x1080 2

Grace Was Given To Each One

Week 16 • Ephesians 4:7-10, Ephesians 1:19-23, 1 Corinthians 12:4-11
February 18, 2024 • Jason Gerdes
Ephesians 1920x1080 2

To Him Be Glory

Week 14 • Ephesians 3:20-21, Luke 2:4-14,20, John 6:28-35, John 14:6
December 24, 2023 • Jason Gerdes
Ephesians 1920x1080 2

Walk In A Manner Worthy

Week 15 • Ephesians 4:1-6, 1 John 2:4-6
February 11, 2024 • Jason Gerdes